(the) Heavy Page
Στην οπτική μιας πολιτισμικής ανθρωπολογίας η γλώσσα και η γραφή αποτελούν συστήματα διαδοχικών ιστορικών και επιστημονικών μορφωμάτων. Τους τέσσερεις τελευταίους αιώνες η πρακτική της γραφής ανέπτυξε μυθική αξία αναδιοργανώνοντας σταδιακά όλους τους τομείς όπου εκτεινόταν η φιλοδοξία της Δύσης να διαμορφώσει την ιστορία της. Η διαδικασία της γραφής συνιστά μια συγκεκριμένη δραστηριότητα: την κατασκευή ενός κειμένου που έχει εξουσία πάνω στην εξωτερικότητα από όπου αρχικά απομονώθηκε. Αυτή η τοπο-γραφική και παραστατική εκδοχή της γλώσσας νοηματοδοτεί τη σελίδα ως το διακριτό χώρο που εγκαθιδρύει την κυριαρχία αλλά και την απομόνωση ενός υποκειμένου μπροστά σε ένα αντικείμενο.
    Η νεωτερική συνθήκη μετατοπίζει την ιδιαιτερότητα αυτής της σχέσης σε διαφορετικές διατυπώσεις που εκτείνονται από την ερμηνευτική και επικοινωνιακή διαδικασία ως το αβαρές υπερκείμενο του διαδικτύου.
    Η δυνητικοποίηση της κειμενικής εμπειρίας και η συνδιαλλαγή της με την εμπειρία του αισθητού ή την εμπειρία του χώρου δημιουργούν ένα πεδίο πολυσημίας χωρίς καθορισμένο νόημα.
    Σύμφωνα με το Βιτγκενστάιν, η φυσική γλώσσα κινείται πέρα από τα γράμματα, τις λέξεις και τα ιεραρχικά συστήματα ερμηνείας, πρόκειται περισσότερο για μια ολιστική εμπειρία παρά για μια μονοδιάστατη πράξη. "[…] Τα πάντα μπορούν να ερμηνευτούν ως γλώσσα. Ακόμα και μια συστάδα δέντρων μπορεί να έχει φυτευτεί έτσι ώστε να κρυπτογραφεί κάτι σε κώδικα."*
    Οι Campus Novel, στο πλαίσιο της έκθεσης (the) heavy page, επιχειρούν λογικές συσχέτισης του γραπτού λόγου και της γλώσσας με την εκδήλωση φαινομένων που συνδέονται με την επίσημη ιστορία, την αρχειοθετική πρακτική, την καλλιτεχνική φόρμα, την κανονιστική ηθική, τον εκδημοκρατισμό και την αναπαράσταση της γνώσης ως κοινωνική και πολιτισμική αξία.

WittgensteinLPhilosophical GrammarBerkeley and Los AngelesCAUniversity of California Press, 1978


According to cultural anthropology, spoken and written language are systems of successive historical and scientific constructs. Over the past four centuries the practice of writing has developed a mythical value gradually reorganizing all areas involved in the ambition of the West to form its history. The procedure of writing constitutes one precise activity: the construction of a text with authority over the externality out of which it has been initially isolated. This topo-graphic and representational version of language assigns meaning to the page as the discrete place where one finds established the dominance and isolation of a subject in front of an object.

    In Modern era this particular relationship is shifted towards different constructions, ranging from the process of communication to the weightless hypertext of the internet. The virtualization of the textual experience and its conciliation with the experience of the perceptible or the experience of space create a field of polysemy devoid of definite meaning.

    According to Wittgenstein, natural language moves beyond letters, words and hierarchical interpretation systems, it is more of a holistic experience rather than a one-dimensional act. "[…] Everything can be interpreted as language. Even a clump of trees can be planted so as to encrypt something in code."*

    Campus Novel in the exhibition (the) heavy page attempt logical correlations of the written word and language with the manifestation of phenomena related to official history, the archiving practice, the artistic form, regulatory ethics, the democratization and representation of knowledge as social and cultural value.


* Wittgenstein, L. Philosophical Grammar. Berkeley and Los Angeles, CA: University of California Press, 1978